Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52604
Title: Quyền an tử những vấn đề lý luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
M U
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Nguyễn, Mai Chi
user
Keywords: Quyền công dân;Quyền an tử;Pháp luật Việt Nam;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
2015-01-05
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 99 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52604
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004084_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 909.28 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.