Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52606
Title: Kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam . Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Bùi, Nguyên Khánh
Nguyễn, Thanh Lý
Keywords: Luật kinh tế;Pháp luật Việt Nam;Giao dịch;Công ty cổ phần
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. L. (2014). Kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về giao dịch có khả năng tư lợi và pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần; phân tích, đánh giá thực trạng pháp luật và thực tiễn áp dụng pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần ở Việt Nam hiện nay; để từ đó đề xuất các định hướng, giải pháp hoàn thiện pháp luật về kiểm soát các giao dịch có khả năng tư lợi trong công ty cổ phần ở Việt Nam trong thời gian tới.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52606
Language: vi
Format Extent: 122 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004082_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.19 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.