Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52608
Title: Nghiên cứu, so sánh mô hình tố tụng hình sự tranh tụng và mô hình tố tụng thẩm vấn - Những kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40
Authors: Đỗ, Ngọc Quang, Người hướng dẫn
Lò, Thị Thúy
Keywords: Luật hình sự;Mô hình tố tụng hình sự tranh tụng;Mô hình tố tụng thẩm vấn;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 92 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52608
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004080_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 870.41 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.