Nghiên cứu, so sánh mô hình tố tụng hình sự tranh tụng và mô hình tố tụng thẩm vấn - Những kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52608Nghiên cứu, so sánh mô hình tố tụng hình sự tranh tụng và mô hình tố tụng thẩm vấn - Những kinh nghiệm đối với Việt Nam : Luận văn ThS. Luật : 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52608