Thẩm quyền điều tra của cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52609Thẩm quyền điều tra của cơ quan Điều tra hình sự trong Quân đội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52609