Người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52614Người đại diện theo ủy quyền của đương sự trong tố tụng dân sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52614