Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615
Title: Sự độc lập của hoạt động xét xử (Qua thực tiễn của Tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn , người hướng dẫn
Nguyễn, Mạnh Hà
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Hoạt động xét xử;Tòa án
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52615
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004073_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 720.62 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.