Pháp luật về tuyển dụng lao động trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52618Pháp luật về tuyển dụng lao động trong các cơ quan nhà nước ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52618