Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621
Title: Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh, Người hướng dẫn
Lê, Anh Tuấn
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004067_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 902.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.