Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621
Title: Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa: Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Hoàng Anh
Lê, Anh Tuấn
Keywords: Luật Hải quan;Quản lý nhà nước;Pháp luật Việt Nam;Hoạt động đầu tư
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Lê, A. T. (2014). Quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế - qua thực tiễn tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đưa ra một số vấn đề về lý luận và pháp luật về quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại Khu kinh tế. Luận văn nêu lên thực trạng quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại khu kinh tế đồng thời đánh giá những nỗ lực của Hải quan Thanh Hóa trong việc cải tiến, đơn giản hóa các thủ tục hải quan tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư và phân tích những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý các doanh nghiệp trong việc thực hiện thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan, quản lý thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu của doanh nghiệp cụ thể đó là hàng hoá nhập khẩu tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư. Luận văn đưa ra phương hướng và giải pháp nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về hải quan đối với hoạt động đầu tư trực tiếp tại Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa nói riêng và các khu kinh tế Việt Nam nói chung.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52621
Language: vi
Format Extent: 116 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004067_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 902.45 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.