Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52623
Title: Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Hồng Thái
Kiều, Thị Thu Hà
Keywords: Luật hành chính;Luật hòa giải;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Kiều, T. T. H. (2014). Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn đã trình bày cơ sở lý luận về hòa giải ở cơ sở, trong đó đưa ra một số khái niệm, quan điểm về hòa giải ở cơ sở, phân biệt hòa giải ở cơ sở với các loại hình hòa giải khác, đi sâu vào nghiên cứu, tìm hiểu quá hình thành và phát triển của pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở và có sự liên hệ, so sánh, đối chiếu pháp luật Việt Nam về hòa giải ở cơ sở với hòa giải ở một số quốc gia trên thế giới. Trên cơ sở nghiên cứu những vấn đề lý luận, luận văn đi sâu vào đánh giá thực trạng pháp luật, thực trạng tổ chức, hoạt động hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa qua các thời kỳ, trong đó đặc biệt tập trung vào những năm gần đây. Từ đó tìm ra những mặt hạn chế, và nguyên nhân còn tồn tại những hạn chế trong công tác hòa giải ở cơ sở tại Thanh Hóa. Hòa giải ở cơ sở không còn là xa lạ với những người làm công tác Phổ biến giáo dục pháp luật, và càng không còn là mới mẻ với những người làm công tác Tư pháp, công tác pháp luật. Tuy nhiên với những quy định mới của Luật Hòa giải ở cơ sở, và những vấn đề còn tồn tại trong công tác hòa giải tại Thanh Hóa, Luận văn đã bàn sâu hơn, nghiên cứu cụ thể hơn tại địa bàn mình sinh sống và công tác để đưa ra những giải pháp để nâng cao chất lượng hòa giải trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và tìm ra những giải pháp chung, hữu hiệu để nâng cao chất lượng hòa giải ở cơ sở.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52623
Language: vi
Format Extent: 120 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004065_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.96 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.