Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52627
Title: Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Thanh Bình
Cao, Thị Nga
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Luật hành chính;Thẩm phán;Tố tụng hành chính
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Cao, T. N. (2014). Văn hóa pháp luật của thẩm phán trong lĩnh vực tố tụng hành chính. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Thông qua việc hệ thống lý luận và phân tích thực tiễn văn hoá pháp luật của thẩm phán trong tố tụng hành chính nhằm đưa ra giải pháp hình thành và phát triển các giá trị văn hoá của thẩm phán trong tố tụng hành chính. Góp phần cải cách, hoàn thiện nền tư pháp trong sạch vững mạnh, với nét văn hoá tiên tiến, văn minh, đậm đà bản sắc dân tộc.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52627
Language: vi
Format Extent: 99 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004059_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.03 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.