Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52631
Title: Mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử theo yêu cầu của cải cách tư pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đặng, Minh Tuấn
Nguyễn, Thanh Tùng
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Cải cách tư pháp;Công tố;Hoạt động xét xử
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. T. (2014) Mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử theo yêu cầu của cải cách tư pháp. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Mục đích nghiên cứu của Luận văn là: Trên cơ sở các quan điểm của Đảng và yêu cầu của cải cách tư pháp; Luận văn phân tích những quy định của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử; mối quan hệ giữa hoạt động công tố và hoạt động xét xử; chỉ ra những tồn tại và vướng mắc, sự chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ giữa các cơ quan này trong mối quan hệ trên để từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan nhằm xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền và hoàn thiện tổ chức, bộ máy Cơ quan thực hiện chức năng công tố và xét xử theo yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52631
Language: vi
Format Extent: 109 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004055_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 747.66 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.