Chế định Viên Kiểm sát Nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52633Chế định Viên Kiểm sát Nhân dân trong Hiến pháp Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52633