Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52634
Title: Tổ chức và hoạt động của cơ quan phòng, chống tham nhũng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
I HC QUC GIA H� NI
M U
Authors: Vũ, Công Giao, người hướng dẫn
Ngô, Kiều Dâng
ncc
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 09:38:46 2014
Mon Dec 29 11:23:51 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 110 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52634
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004051_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 780.04 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.