Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52635
Title: Pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Nguyễn, Quang Tuyến
Nguyễn, Thị Xuân
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Hợp đồng kinh doanh;Kinh doanh bất động sản;Luật kinh tế
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. X. (2014). Pháp luật về hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn là công trình nghiên cứu tương đối toàn diện và chi tiết về các qui định pháp luật liên quan đến hợp đồng kinh doanh bất động sản ở tại Việt Nam. Vì vậy, Luận văn có những đóng góp như sau: Thứ nhất: Nghiên cứu cơ sở lý luận của các hợp đồng kinh doanh bất động sản tại Việt Nam. Thứ hai: Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật hiện hành về hợp đồng kinh doanh bất động sản để từ đó nêu lên những điểm tiến bộ cũng như những tồn tại, bất cập của các quy định pháp luật hiện hành về các hợp đồng kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Thứ ba: Nghiên cứu, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn thi hành và áp dụng pháp luật về các hợp đồng kinh doanh bất động sản, đồng thời, tìm hiểu những nguyên nhân của những khó khăn, vướng mắc nhằm đưa ra một số phương hướng, giải pháp hoàn thiện các quy định pháp luật hiện hành về hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam nói chung và nâng cao hiệu quả thi hành của những quy định về hợp đồng kinh doanh bất động sản nói riêng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52635
Language: vi
Format Extent: 138 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004050_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.1 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.