Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52639
Title: Trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Anh
Nguyễn, Thị Thu Hiển
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Công chức;Luật Hiến pháp
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. T. H. (2014). Trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo pháp luật Việt Nam hiện nay. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Là công trình nghiên cứu một cách có hệ thống và tương đối toàn diện về trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ; theo đó những kết quả khoa học của luận văn sẽ góp phần làm phong phú thêm cơ sở lý luận và thực tiễn về trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ theo quy định của pháp luật. Khái quát lý luận đưa ra các luận cứ khoa học nhằm góp phần xây dựng và hoàn thiện các quy định pháp luật về trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ trong giai đoạn hiện nay. Đề xuất các giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực thi chế định trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ trong giai đoạn hiện nay. Những kết quả nghiên cứu của luận văn có thể được dùng làm tài liệu phục vụ cho hoạt động lập pháp và thực thi pháp luật về trách nhiệm của công chức trong hoạt động công vụ.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52639
Language: vi
Format Extent: 96 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004042_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 828.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.