Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52641
Title: Đạo đức trong thực thi công vụ của công chức ngành thanh tra xây dựng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
I HC QUC GIA H� NI
M U
CHNG I:
Authors: Vũ, Đức Đán, người hướng dẫn
Đinh, Thị Yến
ncc
User
Keywords: Đạo đức nghề nghiệp;Thực thi công vụ;Thanh tra xây dựng;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 09:38:46 2014
Mon Dec 29 11:23:51 2014
2014-12-31
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 125 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52641
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004040_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 801.05 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.