Những vấn đề pháp lý về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52646Những vấn đề pháp lý về hội nhập quốc tế trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường chất lượng: Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52646