Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội mua bán người trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52648Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về tội mua bán người trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52648