Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52650Quyền và nghĩa vụ của người chấp hành hình phạt tù: Một số vấn đề lí luận và thực tiễn : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52650