Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52651
Title: Từ biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh đến biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Đăng Dung, người hướng dẫn
Phạm, Tiến Thành
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 91 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52651
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004025_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 704.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.