Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52657Thực hiện pháp luật về giáo dục và đào tạo qua thực tiễn tỉnh Bắc Ninh : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52657