Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52658
Title: Chế định trả hồ sơ để điều tra bổ sung của Tòa án trên cơ sở thực tiễn của Tòa án thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Tất Viễn , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Ngọc Lan
Keywords: Chế định trả hồ sơ;Điều tra bổ sung;Tòa án;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 84 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự và tố tụng hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52658
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004016_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 868.08 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.