Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52661Hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước về dự trữ quốc gia ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52661