Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52663Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52663