An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52666An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52666