Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52666
Title: An ninh nguồn nước và quyền tiếp cận nước sạch của người dân vùng đồng bằng sông Hồng. Thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm)
Authors: Vũ, Quang, người hướng dẫn
Lê, Quỳnh Mai
Keywords: An ninh nguồn nước;Quyền con người;Quyền tiếp cận nước sạch;Đồng bằng sông Hồng
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 93 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Pháp luật và quyền con người (Chương trình đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52666
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004007_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.35 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.