Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52668
Title: Quyền con người trong tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự - qua thực tiễn thành phố Hải Phòng : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Ngọc Chí, người hướng dẫn
Trương, Ngọc Sơn
Keywords: Quyền con người;Tạm giữ;Tạm giam;Thi hành án hình sự
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 109 tr. + Tóm tắt + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52668
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004005_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.26 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.