Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52673
Title: Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn quận Hoàng Mai, Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Đỗ, Đức Minh, Người hướng dẫn
Nguyễn, Ngọc Việt
Keywords: Người chưa thành niên;Ý thức pháp luật;Hà Nội;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 111 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52673
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050004000_noidung.pdf
  • Description : 
  • Size : 938.71 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.