Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn quận Hoàng Mai, Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52673Ý thức pháp luật của người chưa thành niên qua thực tiễn quận Hoàng Mai, Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52673