Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52679Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần theo pháp luật ở Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52679