Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52680
Title: Bảo đảm quyền của lao động di cư từ nông thôn ra thành phố ở Việt Nam: Pháp luật về Quyền con người(Chuyên ngành đào tạo thí điểm)
Authors: Lê Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Trâm
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 97 tr. + CD-ROM + Tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về Quyền con người(Chuyên ngành đào tạo thí điểm) -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52680
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003876.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.41 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.