Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52683
Title: Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối cao : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Mai, Văn Thắng
Nguyễn, Thị Hồng Minh
Keywords: Pháp luật Việt Nam;Tranh chấp đất đai;Tòa án Nhân dân
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. H. M. (2014). Áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại tòa án nhân dân qua thực tiễn của tòa án nhân dân tối cao. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn tập trung nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về áp dụng pháp luật trong giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân được minh chứng qua thực tiễn áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao.Thông qua việc nghiên cứu đề tài, luận văn làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn của việc áp dụng pháp luật tại toà án nhân dân tối cao qua đó đưa ra những kiến nghị hoàn thiện cơ chế áp dụng pháp luật giải quyết tranh chấp đất đai tại toà án nhân dân nói chung và toà án nhân dân tối cao nói riêng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52683
Language: vi
Format Extent: 103 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003697_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 820.77 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.