Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685
Title: Vai trò của pháp luật tố tụng hình sự trong việc bảo đảm quyền con người : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Li n�i u
Authors: Mai, Văn Thắng, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Việt Hà
hantv
Issue Date: 2014
Mon Dec 29 11:21:48 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 108 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Electronic Resources
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52685
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003696_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.11 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.