Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tử hình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52689Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thi hành hình phạt tử hình : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52689