Kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện. Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52694Kỷ luật lao động theo pháp luật Việt Nam hiện nay và hướng hoàn thiện. Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 07

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52694