Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52696
Title: Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 04 01
Authors: Trịnh, Quốc Toản
Bùi, Quang Vinh
Keywords: Phạm tội;Luật hình sự;Lợi dụng quyền hạn;Lợi dụng chức vụ
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Bùi, Q. V. (2014). Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội với tư cách là một tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đây là công trình khoa học đầu tiên ở cấp độ luận văn thạc sỹ nghiên cứu về vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội bị coi là tình tiết tăng nặng khi áp dụng hình phạt. Luận văn nghiên cứu toàn diện, có hệ thống và thực tiễn áp dụng hình phạt liên quan đến vấn đề lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội bị coi là tình tiết tăng nặng nói chung và tình tiết tăng nặng định khung tại một số tội phạm cụ thể. Từ đó, Luận văn đề ra những kiến nghị, giải pháp nhằm đảm bảo việc áp dụng hình phạt của cơ quan tiến hành tố tụng đúng đắn, tôn trọng pháp luật, giúp đấu tranh phòng ngừa và chồng tội phạm. Trong luận văn này, lần đầu tiên: - Có sự nghiên cứu một cách toàn diện và có hệ thống về khái niệm chức vụ, quyền hạn và lợi dụng chức vụ, quyền hạn; phân biệt các trường hợp lợi dụng chức vụ, quyền hạn. Luận văn sách để chỉ ra điểm giống và khác nhau giữa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội bị coi là tình tiết tăng nặng nói chung quy định tại điểm c khoản 1 điều 48 Bộ luật hình sự với việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội bị coi là tình tiết tăng nặng định khung quy định tại một số tội phạm cụ thể. Đồng thời, Luận văn đưa ra các tiêu chí phân biệt lợi dụng chức vụ, quyền hạn bị coi là tình tiết tăng nặng với lợi dụng chức vụ, quyền hạn bị coi là tình tiết định tội trong nhóm các tội phạm về chức vụ. - Nghiên cứu thực tiễn áp dụng tình tiết lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội bị coi là tình tiết tăng nặng của các cơ quan tiến hành tố tụng trong khoảng thời gian từ năm 2000 đến khi Luận văn được hoàn thành. - Kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của Bộ luật hình sự và hướng dẫn áp dụng quy định về tình tiết tăng nặng “lợi dụng chức vụ, quyền hạn để phạm tội” nhằm đảm bảo việc áp dụng hình phạt của cơ quan tiến hành tố tụng đúng đắn, tôn trọng pháp luật, giúp đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52696
Language: vi
Format Extent: 119 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003693_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 910.65 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.