Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52700
Title: Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân qua thực tiễn xã Dương Xá huyện Gia Lâm-thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Bùi, Xuân Đức, người hướng dẫn
Phạm, Thị Thúy
Cao Phan Long
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 09:38:46 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 116 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52700
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003835_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.39 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.