Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân qua thực tiễn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52700Bầu cử đại biểu hội đồng nhân dân qua thực tiễn xã Dương Xá, huyện Gia Lâm - thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52700