Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52701
Title: Giáo dục pháp luật thông qua hoạt động xét xử hình sự của tòa án-qua thực tiễn tỉnh Thanh Hoa : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Nguyễn, Quốc Sửu, người hướng dẫn
Lê, Tiến Thịnh
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 09:24:17 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 128 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52701
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003831_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 924.5 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.