Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52702
Title: Hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn
Đào, Thị Hồng Minh
DiGiworldHN
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 09:02:06 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52702
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003823_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 812.88 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.