Hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52702Hoàn thiện pháp luật về quản lý biên chế ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52702