Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52703
Title: Quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
PHN M U
Authors: Phạm, Hồng Thái, người hướng dẫn
Phạm, Thị Mai
Nguyen Van Phong
Issue Date: 2014
Mon Dec 1 16:03:33 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 100 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52703
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003819_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 743.21 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.