Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52704
Title: Thẩm định dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân cấp tỉnh-qua thực tiễn thành phố Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 01
Authors: Bùi, Xuân Đức, người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thanh Tâm
User
Issue Date: 214
Mon Dec 1 15:53:37 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + Tóm tắt+Đĩa mềm
Luận văn ThS. Lý luận nhà nước và pháp quyền -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52704
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003814_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 823.7 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.