Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52716
Title: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội tham nhũng theo luật hình sự Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
Authors: Nguyễn, Khắc Hải
Nguyễn, Thị Minh Nguyệt
Keywords: Tham nhũng;Tội phạm;Luật hình sự;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Nguyễn, T. M. N. (2014). Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về các tội tham nhũng theo luật hình sự Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Đây là công trình nghiên cứu một cách khá toàn diện về tội phạm về tham nhũng theo pháp luật hình sự Việt Nam. Luận văn tổng hợp những quan điểm khoa học về tội phạm về tham nhũng để xây dựng nên khái niệm về tội phạm về tham nhũng. Tác giả luận văn đã nghiên cứu, đánh giá tình hình xét xử các tội phạm này, những tồn tại, hạn chế của những quy định của pháp luật, thực tiễn áp dụng. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn, luận văn đã đề xuất một số giải pháp hoàn thiện pháp luật thực định, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng trong giai đoạn hiện nay.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52716
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003829_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.22 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.