Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo Bộ luật hình sự năm 1999 (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành Tòa án Hà Nội giai đoạn 2007 - 2012) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52719Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo Bộ luật hình sự năm 1999 (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành Tòa án Hà Nội giai đoạn 2007 - 2012) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52719