Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52719
Title: Các tội xâm phạm sở hữu không có tính chiếm đoạt theo Bộ luật hình sự năm 1999 (Trên cơ sở nghiên cứu thực tiễn xét xử của ngành Tòa án Hà Nội giai đoạn 2007 - 2012) : Luận văn ThS. Luật: 60 38 40
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Trịnh, Quốc Toản , người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thúy Hồng
Admin
Issue Date: 2014
Tue Dec 2 08:57:59 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 114 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52719
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003820_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 791.74 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.