Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52722
Title: Chế định người bảo chữa trong luật tố tụng hình sự Việt Nam-lý luận và thực tiễn áp dụng trên địa bàn tỉnh Hải Dương : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 04
I HC QUC GIA H� NI
Authors: Đỗ, Thị Phượng , người hướng dẫn
Ngô, Thị Xuân Thu
Admin
Issue Date: 2014
Mon Dec 1 15:41:08 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 118 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật hình sự -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52722
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003807_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.06 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.