Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52724
Title: Trách nhiệm bồi thường do công chứng viên gây ra trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30
Authors: Tuấn, Đạo Thanh
Hoàng, Văn Hữu
Keywords: Bồi thường;Công chứng;Công chứng viên
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Citation: Hoàng, V. H. (2014). Trách nhiệm bồi thường do công chứng viên gây ra trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn thạc sỹ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam
Abstract: Luận văn làm sáng tỏ thêm những vấn đề lý luận về trách nhiệm bồi thường thiệt hại do công chứng viên gây ra trong hoạt động công chứng theo pháp luật Việt Nam. Luận văn chỉ ra những bất cập về trách nhiệm bồi thường do công chứng viên gây ra trong hoạt động công chứng theo. Từ đó, luận văn đưa ra các giải pháp hoàn thiện trách nhiệm bồi thường của công chứng viên gây ra trong hoạt động công chứng.
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52724
Language: vi
Format Extent: 127 p.
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003830_Noi_dung.pdf
  • Description : 
  • Size : 862.22 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.