Đăng ký giao dịch bảo đảm - từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng Techcombank : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52727Đăng ký giao dịch bảo đảm - từ thực tiễn hoạt động của ngân hàng Techcombank : Luận văn ThS. Luật: 60 38 30

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52727