Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52732
Title: Pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa Nhà Nước và người sử dụng đất từ thực tiễn tại Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Phạm, Hữu Nghị, người hướng dẫn
Chu, Thị Thu Thủy
Keywords: Luật đất đai;Thuê đất;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2013
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 81 tr. + CD-ROM+tóm tắt
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- . Đại học Quốc gia Hà Nội, 2013
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52732
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003253.pdf
  • Description : 
  • Size : 991.01 kB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.