Pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa Nhà Nước và người sử dụng đất từ thực tiễn tại Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52732Pháp luật điều chỉnh quan hệ thuê đất giữa Nhà Nước và người sử dụng đất từ thực tiễn tại Hà Nội : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52732