Tư tưởng cơ bản của Phật giáo về quyền con người và giá trị kế thừa ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: Chương trình đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52735Tư tưởng cơ bản của Phật giáo về quyền con người và giá trị kế thừa ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: Chương trình đào tạo thí điểm

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52735