Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52735
Title: Tư tưởng cơ bản của Phật giáo về quyền con người và giá trị kế thừa ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: Chương trình đào tạo thí điểm
Authors: Đào, Trí Úc , người hướng dẫn
Vũ, Nam Hả
Keywords: Quyền con người;Phật giáo;Tôn giáo;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 113 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Pháp luật về quyền con người -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52735
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003250.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.08 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.