Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52736
Title: Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60
Authors: Lê, Văn Bính , người hướng dẫn
Trần, Văn Hiệp
Keywords: Luật Quốc tế;Quyền sở hữu công nghiệp;Pháp luật
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 126 tr. + CD-ROM + tóm tắt
Luận văn ThS. Luật quốc tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52736
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003249.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.44 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.