Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52736Bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp của tổ chức, cá nhân Việt Nam tại nước ngoài: thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 60

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52736