Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52737
Title: Hoạt động thẩm tra các dự án luật, pháp lệnh của các cơ quan Quốc hội, thực trạng và giải pháp : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01
Authors: Phạm, Thị Duyên Thảo, người hướng dẫn
Nguyễn, Doãn Khôi
Keywords: Lịch sử nhà nước pháp luật;Quốc hội;Dự án;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 96 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52737
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003248.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.49 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.