Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742
Title: Pháp luật về vấn đề giải quyết việc làm cho người lao động khuyết tật ở Việt Nam hiện nay : Luận văn ThS. Luật: 60 38 50
Authors: Lê, Thị Hoài Thu, người hướng dẫn
Trần, Thị Tú Anh
Keywords: Luật kinh tế;Người lao động khuyết tật;Việc làm;Pháp luật Việt Nam
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 83 tr. + CD-ROM
Luận văn ThS. Luật Kinh tế -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52742
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003243.pdf
  • Description : 
  • Size : 1.52 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.