Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52743
Title: Vấn đề sử dụng cơ quan tài phán quốc tế theo phụ lục VI phụ lục VII và phụ lục VIII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08
Authors: Nguyễn, Bá Diến, Người hướng dẫn
Nguyễn, Thị Thu Thảo
Keywords: Luật Quốc tế;Luật Biển năm 1982;Việt Nam;Pháp luật
Issue Date: 2014
Publisher: Khoa Luật
Abstract: 123 tr. + Đĩa mềm
Luận văn ThS. Luật -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2014
Electronic Resources
URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52743
Appears in Collections:LAW - Master Theses

Files in This Item:
Thumbnail

  • File : 00050003240.pdf
  • Description : 
  • Size : 2.7 MB
  • Format : Adobe PDF


  • Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.