Vấn đề sử dụng cơ quan tài phán quốc tế theo phụ lục VI phụ lục VII và phụ lục VIII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52743Vấn đề sử dụng cơ quan tài phán quốc tế theo phụ lục VI phụ lục VII và phụ lục VIII của Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 trong việc bảo vệ chủ quyền của Việt Nam trên Biển Đông : Luận văn ThS. Luật: 60 38 01 08

http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52743